ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΟ! (ενημέρωση 03/10/2021)

Το Κέντρο Γραφής ενημερώνει ότι παρατείνεται η περίοδος των εγγραφών έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου. Ως αποτέλεσμα, η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, καθώς το Κέντρο Γραφής έχει ως βασικό σκοπό να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από την πρώτη φόρμα εγγραφών, έγινε αναδιάρθρωση του περιεχομένου και του ωρολογίου προγράμματος των ενοτήτων, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Διάρκεια μαθημάτων: 11 Οκτωβρίου -19 Νοεμβρίου (6 συναντήσεις)           

Ενότητα 1: Δεξιότητες ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων (για όλα τα έτη/επίπεδα)    

(διά ζώσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.30–14.30)

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες/φοιτητές εξοικειώνονται με τις διαφορετικές τεχνικές ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων με σκοπό να κατανοούν ακαδημαϊκά/επιστημονικά κείμενα ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους ή στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

Μετά το τέλος αυτή της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές:

  • Θα μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων ανάλογα με το σκοπό της ανάγνωσης.
  • Θα μπορούν να κατανοούν ευκολότερα επιστημονικά κείμενα.

Ενότητα 2: Συγγραφή ακαδημαϊκού κειμένου  (για όλα τα έτη/επίπεδα)

(διαδικτυακά, ΤΕΤΑΡΤΗ 08.30-11.30)  

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες/φοιτητές μαθαίνουν πώς να γράφουν ένα ακαδημαϊκό κείμενο (π.χ. μια εργασία ή ένα κείμενο για τις εξετάσεις του εξαμήνου).

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/ικανοί:

  • Να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα πιο συχνά λάθη σε σχέση με τη σύνδεση προτάσεων.
  • Να διακρίνουν την πορεία ανάπτυξης του θέματος της παραγράφου ανάλογα με το κειμενικό είδος και τον σκοπό του κειμένου
  • Να εντοπίζουν το θέμα, τις λεπτομέρειες και το συμπέρασμα/κατακλείδα της παραγράφου
  • Να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στη συνοχή και στη συνεκτικότητα και να εντοπίζουν σχετικά λάθη.
  • Να χρησιμοποιούν λέξεις που συμβάλλουν στη συνοχή του κειμένου
  • Να αναγνωρίζουν λάθη σχετικά με τη συνεκτικότητα των νοημάτων ανάμεσα στα μέρη της παραγράφου.
  • Να γράφουν αποτελεσματικά ως προς την οργάνωση και τη δομή ένα ακαδημαϊκό κείμενο.

Ενότητα 3: Εξετάσεις και εργασίες (για όλα τα έτη/επίπεδα)

(διά ζώσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-11.30)

Εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές)

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες/φοιτητές μαθαίνουν τι απαιτείται για να είναι αποτελεσματικές/οί στις τελικές γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες, όπως:

  • Αυτό-διάγνωση γνωστικού επιπέδου (self-observation)
  • Χρήση βιβλιογραφίας και υλικού προς μελέτη (π.χ., ράφι βιβλιοθήκης, σύγγραμμα)
  • Πλάνο και στρατηγικές μελέτης (π.χ., προετοιμασία, επανάληψη)
  • Διαχείριση χρόνου
  • Στρατηγικές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Προφορικές εργασίες: Παρουσίαση

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες/φοιτητές θα μάθουν πώς να φτιάχνουν μια παρουσίαση με διαφάνειες με τη χρήση ψηφιακού προγράμματος (π.χ. PowerPoint) και θα κατακτήσουν δεξιότητες προφορικής παρουσίασης των εργασιών τους.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/ικανοί:

  • Να συλλέγουν υλικό για την παρουσίαση.
  • Να σχεδιάζουν τις διαφάνειες.
  • Να παρουσιάζουν προφορικά με τη χρήση διαφανειών μια εργασία τους.

Γραπτές εργασίες: χρήση πηγών

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες/φοιτητές εξοικειώνονται με τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες από τις πηγές χωρίς να τις οικειοποιούνται.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/ικανοί:

  • Να κατανοούν τις γενικές αρχές της ακαδημαϊκής ακεραιότητας.
  • Να αναγνωρίζουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν παραπομπές.
  • Να κατανοούν τις γενικές αρχές κωδικοποίησης των πηγών στην ενότητα των βιβλιογραφικών αναφορών.

Ενότητα 4: Κριτική Σκέψη (για μεγαλύτερα έτη/μεταπτυχιακό επίπεδο)

(διαδικτυακά, ΤΡΙΤΗ 08.30-11.30)

Η ενότητα 4 απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακού επιπέδου και τελευταίων ετών προπτυχιακού επιπέδου, καθώς θα πρέπει να έχουν ήδη γράψει μία τουλάχιστον ακαδημαϊκή εργασία ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν στις έννοιες της συγκεκριμένης ενότητας.

Μετά το τέλος αυτή της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/ικανοί να:

  • Αναγνωρίζουν την κειμενική στάση και τη φωνή συγγραφέα (stance/author’s voice) στις πηγές/βιβλιογραφία.
  • Να κάνουν κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας.
  • Να κάνουν σύνθεση πηγών στα δικά τους κείμενα.
  • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα ώστε να είναι διακριτή η φωνή των φοιτητών/φοιτητριών στα κείμενά τους από τη φωνή των πηγών.