ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Ενότητα 1

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μετά το τέλος των Εργαστηρίων Γραφής, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/οί να διορθώνουν και να επιμελούνται τα δικά τους γραπτά κείμενα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι φοιτήτριες/φοιτητές:

 • Να κατανοήσουν τι σημαίνει λάθος στα ακαδημαϊκά κείμενα.
 • Να διακρίνουν/εντοπίζουν τα λάθη σε ακαδημαϊκά κείμενα σε όλα τα επίπεδα λόγου (φωνολογία, γραμματική/μορφολογία, σύνταξη, σημασία, ορθογραφία, λεξιλόγιο/ύφος, στίξη, τονισμός).
 • Να διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης ώστε να διορθώνουν τα λάθη σε δικά τους γραπτά κείμενα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Ανάγνωση ακαδημαϊκών κειμένων με στόχο τον εντοπισμό λαθών
 • Κουίζ αυτο-αξιολόγησης
 • Παραγωγή γραπτών κειμένων σε επίπεδο παραγράφου
 • Αυτό- και ετερο-διόρθωση κειμένων

Ενότητα 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαφορετικές τεχνικές ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων, με σκοπό να κατανοούν ακαδημαϊκά/επιστημονικά κείμενα, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους ή στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Μετά το τέλος αυτή της ενότητας οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/οί:

 • Να κατανοούν ευκολότερα επιστημονικά κείμενα.
 • Να κάνουν πύκνωση σε ακαδημαϊκό κείμενο.
 • Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων. ανάλογα με τον σκοπό της ανάγνωσης.
 • Να κρατάνε αποτελεσματικές σημειώσεις.
 • Να χρησιμοποιούν τις πηγές στα δικά τους κείμενα.